Next Post

惠英紅分享 照顧者的承諾

照顧認知障礙症病患者,有好多意想不到嘅開支。普通日常護理都要百幾二百蚊,仲有看護、醫療費、交通費等,每月嘅支出真係幾大。